Splošni pogoji poslovanja


Splošni pogoji izvedbe storitev


Ti splošni pogoji izvedbe storitev (v nadaljevanju »Splošni Pogoji«) urejajo pogoje poslovanja, storitve in medsebojne pravice ter obveznosti med družbo Kravca, prodaja domačih pridelkov, d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, m.š. 8746028000(v nadaljevanju »Prodajalec«) in vami kot uporabnikom njenih storitev (v nadaljevanju »Uporabnik«).

Splošni Pogoji za Prodajalca in Uporabnika ustvarjajo pravno zavezujoče pravice in obveznosti, zato jih pred začetkom uporabe platforme “Mleko na dom”,(v nadaljevanju »Platforma«) skrbno preberite in se z njimi v celoti seznanite.

V primeru, da se s Splošnimi Pogoji ne strinjate, Platforme ne uporabljajte. Začetek uporabe platforme izraža vaše strinjanje s Splošnimi pogoji. S sprejemom Splošnih Pogojev potrjujete, da ste stari vsaj 18 let in lahko veljavno sklepate pogodbe.


1. Definicije


1.1. V Splošnih Pogojih imajo spodaj navedeni pojmi naslednje pomene. 

»Avansni Račun« ima pomen, kot je določen v točki 4.1.  

»Drugo Potrdilo « ima pomen, kot je določen v točki 4.3.

»Naknadni Račun« ima pomen, kot je določen v točki 4.2.

»Naročilo« se nanaša na naročilo, ki ga Kupec posreduje Prodajalcu in v katerem je specificirana vrsta ter količina Živilskih Produktov, ki jih želi Kupec v zameno za Plačilo kupiti od Prodajalca.

»Pogodba o Dostavi« ima pomen, kot je določen v točki 3.3.

»Prodajna Pogodba« ima pomen, kot je določen v točki 3.1.

»Prvo Potrdilo« ima pomen, kot je določen v točki 4.2.

»Platforma« se nanaša na spletno stran Kupca, dostopno na spletni strani www.mlekonadom.com, kjer se ponujajo Živilski Produkti.

»Tretje Osebe« se nanaša na vsako osebo, ki pride v stik z Živilskimi Produkti, pa ne gre za Uporabnika, ki bi te Živilske Produkte naročil.

»Tretje Spletne Strani« se nanaša na vsakršno spletno stran, ki ne pripada Prodajalcu, in v stik s katero pride Uporabnik tekom uporabe Platforme;

»Uporabnik« se nanaša na vsako osebo, ki na Platformi naroči Živilske Produkte,

»Storitve« ima pomen, kot je določen v točki 10.1. 

»Živilski Produkt« ali »Živilski Produkti« se nanaša na mleko in vse druge živilske produkte, ki jih Kupec kupi od Prodajalca in jih ponuja na Platformi.


1.2. Referenca na pisno obliko vključuje tudi e-pošto. 


1.3. Naslovi točk Splošnih Pogojev so namenjeni lažji orientaciji in nimajo interpretacijske vrednosti, niti ne predstavljajo besedila Splošnih Pogojev.


2. Delovanje Platforme


2.1. Prodajalec zagotavlja delovanje spletne Platforme, kjer ponuja Uporabnikom nakup mleka in drugih živilskih ter drugih produktov (v nadaljevanju »Živilski Produkti«). Platforma je namenjena predstavitvi Živilskih Produktov, njihovih cen in oddajanju spletnih naročil Uporabnikov z namenom njihovega nakupa (v nadaljevanju »Naročilo« ali »Naročila«).


2.2. Platforma preko individualnih profilov Uporabnikov, ki jih morajo ustvariti za uporabo Platforme in nakup Živilskih Produktov, omogoča spremljanje oddanih Naročil, opravljenih plačil in načrta dostave.


2.3. Prodajalec ima pravico brez predhodnega soglasja Uporabnika izvajati vsebinske, tehnične, grafične in druge spremembe Platforme, kot tudi cene Živilskih Produktov in katerihkoli drugih svojih storitev. S sprejemom teh Splošnih Pogojev se Uporabnik strinja z možnimi prihodnjimi spremembami Platforme in svojih storitev brez njegovega soglasja. Uporabnik je sam dolžan redno spremljati Platformo in se seznaniti s tovrstnimi morebitnimi spremembami.


2.4. Prodajalec si pridržuje pravico brez vnaprejšnjega obvestila Uporabniku trajno ali začasno prekiniti ali onemogočiti dostop do Platforme in drugih storitev, v kolikor za to obstajajo tehnični, komercialni ali kakršnikoli drugi razlogi.


3. Storitev


3.1. Prodajalec na Platformi Uporabniku omogoča sklenitev prodajne pogodbe o nakupu Živilskih Produktov (v nadaljevanju »Prodajna Pogodba«) s pomočjo Naročila. Z oddajo Uporabnikovega Naročila se sklene neposredna Prodajna Pogodba med Prodajalcem in Uporabnikom.


3.2. Prodajalec za naročene Živilske Produkte zagotavlja tudi storitev dostave (v nadaljevanju »Dostava«) in odgovarja za izvedbo storitve Dostave v skladu s temi Splošnimi Pogoji. Posamična dostava se izvede na dan in ob okvirnem času, ki ju Uporabnik izbere ob oddaji Naročila, ter na naslov, ki ga Uporabnik navede v Naročilu. Z oddajo Uporabnikovega Naročila se sklene pogodba za nakup dostavnih storitev (v nadaljevanju »Pogodba o Dostavi«).


3.3. Uporabnik s sprejemom Splošnih Pogojev potrjuje, da razume, da Prodajalec ne zagotavlja storitev proizvodnje Živilskih Produktov, gostinskih storitev ali drugih storitev prehranske proizvodnje.


3.4. Prodajalec si pridržuje pravico brez obrazložitve enostransko odstopiti od Prodajne Pogodbe ali Pogodbe o Dostavi v primeru nastanka dvoma v resničnost, verodostojnost in točnost podatkov iz točke 12.1, ki jih Uporabnik posreduje Prodajalcu, ali v primeru, da Uporabnik izkazuje zgodovino neplačanih Naročil. V takem primeru si Prodajalec pridržuje pravico tudi izbrisati vse informacije in dokumente, ki se nanašajo na Uporabnika, s Platforme, brez obrazložitve. Prodajalec v primeru enostranskega odstopa Uporabniku vrne plačila, ki so bila opravljena na podlagi pogodb, od katerih Prodajalec odstopi.


4. Oddaja Naročila


4.1. Ko Uporabnik s pomočjo Platforme odda Naročilo glede nakupa Živilskih Produktov, Prodajalec oddano Naročilo sprejme ter izda avansni račun v elektronski obliki za vsa oddana Naročila v prihajajočih 30 dneh, šteto od dne oddaje Naročila (v nadaljevanju »Avansni Račun«).


4.2. Uporabnik izvede plačilo Avansnega Računa za znesek vseh oddanih Naročil v prihajajočem mesecu, s pomočjo uporabe Platforme ali po predračunu. Ob izvedbi plačila Uporabnik prejme potrdilo (v nadaljevanju »Prvo Potrdilo«), bodisi preko elektronskega sistema bodisi preko SMS sporočila, iz katerega je razviden celoten znesek plačila in plan dostav v prihajajočem mesecu. Po plačilu Avansnega računa Uporabnik prejme naknadni račun v elektronski obliki, iz katerega je razviden celoten znesek plačila in vse načrtovane dostave v aktualnem mesecu (v nadaljevanju »Naknadni Račun«).


4.3. Vsakič, ko so Živilski Produkti dostavljeni na izbrani naslov Uporabnika, je Uporabnik o tem obveščen (v nadaljevanju »Drugo Potrdilo«) z SMS sporočilom ali preko elektronskega sporočila. Ko Uporabnik prejme Drugo Potrdilo, se šteje, da je bila Dostava uspešno izvršena in da so bili naročeni Živilski Produkti prevzeti s strani Uporabnika.


4.4. Šteje se, da je z Dostavo Živilskih Produktov, ki je izvršena in dokončana na podlagi Uporabnikovega prejema Drugega Potrdila, obveznost Prodajalca iz naslova Prodajne Pogodbe in Pogodbe o Dostavi zaključena ter da so bili Živilski Produkti prevzeti. Uporabnik je v nadaljevanju samostojno odgovoren za fizični transfer Živilskih Produktov na mesto, ki je primerno shranjevanju za daljši čas. Prodajalec naročenih Živilskih Produktov ob prevzemu pri svojem dobavitelju ne pregleda in posledično ne odgovarja za njihovo kvaliteto in skladnost s Prodajno Pogodbo.


4.5. Uporabnik je izrecno opozorjen in potrjuje, da se zaveda, da Živilski Produkti  lahko vsebujejo tudi surovo mleko, sveža jajca ali druge hitro pokvarljive sestavine. Uporabnik se zavezuje po izvršeni Dostavi Živilskih Produktov ravnati tako, da bo kvaliteta Živilskih Produktov čim daljši čas ostala neoporečna (kot je, na primer, takojšnji transfer Živilskih Produktov v hladilnik po izvršeni Dostavi s strani Prodajalca). 


4.6. Po izvršeni in dokončani Dostavi Prodajalec ne prevzema nobenih odgovornosti glede lastnosti in kvalitete Živilskih Produktov, ki so bili dostavljeni, še posebej ne odgovornosti za napake na Živilskih Produktih, ki so posledica nepravočasnega Uporabnikovega transferja Živilskih Produktov na primerno mesto za hrambo.


4.7. Uporabnik se s sprejemom Splošnih Pogojev zaveda, da lahko Živilski Produkti, kolikor niso prevzeti nemudoma in so puščeni v neprimernih (temperaturnih in drugih) pogojih, hitro pokvarljivi ter lahko postanejo vir zastrupitev, ki lahko močno negativno vplivajo na življenje in zdravje Uporabnika ali tretjih oseb (v nadaljevanju »Tretje Osebe«), ki pridejo z njimi v stik.


4.8. Po oddaji Naročila lahko Uporabnik spremeni termin Dostave na kasnejši datum, in sicer najkasneje do 21.00 ure v dnevu pred prvotno predvidenim dnem Dostave. Kolikor je Dostava naročena za nedeljo, je mogoče termin Dostave spremeniti na kasnejši datum najkasneje do 21.00 ure v petek v istem tednu. 


4.9. Po oddaji Naročila Uporabnik ne more odstopiti od Prodajne Pogodbe in Pogodbe o Dostavi za predvidene Dostave in s tem v zvezi zahtevati povračila opravljenih plačil.


5. Cene


5.1. Cene Živilskih Produktov, ki so navedene na Platformi, vključujejo davek na dodano vrednost (»DDV«).


5.2. Cene Živilskih Produktov, ki so navedene na Platformi, ne vključujejo stroškov Dostave. Stroški Dostave so dodani skupni ceni naročenih Živilskih Produktov, in so razvidni iz Avansnega in Naknadnega Računa kot ločena postavka.


5.3. Kot cena posameznega Živilskega Produkta se upošteva cena, ki velja v trenutku oddaje Naročila. Cene Živilskih Produktov in Dostave se lahko kadarkoli spremenijo, brez predhodnega obvestila Uporabnikom. Uporabnik je sam odgovoren za poznavanje najnovejše različice cen Živilskih Produktov, ki so navedeni na Platformi.


6. Plačila


6.1. Uporabnik oddano Naročilo plača na podlagi Avansnega računa, kot je opisano v točki 4.2. Prodajalec sprejema izključno plačila, ki so navedena na Platformi.


6.2. Prodajalec za procesiranje spletnih plačil lahko angažira specializiranega tretjega ponudnika plačilnih storitev. V zvezi s pogoji storitev procesiranja spletnih plačil se uporabljajo splošni pogoji poslovanja izbranega ponudnika. Prodajalec ne odgovarja in ne jamči za vsebino splošnih pogojev poslovanja izbranega ponudnika ali za škodo, ki bi v zvezi s tem lahko nastala Uporabniku.


7. Izključitev zagotovil in jamstev Prodajalca


7.1. Prodaja Živilskih Produktov in vse storitve, ki jih nudi Prodajalec (vključno, a ne omejeno na storitve spletne platforme ter storitve dostave), so na voljo »takšne, kakršne so« in »kot so razpoložljive«. Prodajalec ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil in jamstev glede Storitev. Uporabnik s sprejemom Splošnih Pogojev potrjuje, da se strinja z odsotnostjo Prodajalčevih zagotovil in jamstev glede kvalitete Živilskih Produktov, njihove neoporečnosti za zdravje Uporabnika in drugih njihovih lastnosti.


7.2. Prodajalec ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil in jamstev glede stanja in kvalitete Živilskih Produktov, ki so predmet Prodajne Pogodbe in Pogodbe o Dostavi. Prodajalec pred sklenitvijo Prodajne Pogodbe ali Pogodbe o Dostavi ni opravil pregleda Živilskih Produktov in ne jamči za zdravstveno ali drugo neoporečnost Živilskih Produktov, ki so predmet Prodajne Pogodbe in Pogodbe o Dostavi, tako v razmerju do Uporabnika, kot tudi do vsakokratnih Tretjih Oseb, ki bi z njimi lahko prišle v stik.


7.3. Ob dostavi Živilskih Produktov, se šteje in ni mogoč nasproten dokaz, da je Dostava s strani Prodajalca zaključena, ko so Živilski Produkti dostavljeni Uporabniku na naslov, ki je bil naveden v Naročilu (ko Uporabnik prejme Drugo Potrdilo).

  

8. Omejitev odgovornosti Prodajalca


8.1. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi Uporabniku ali Tretjim Osebam nastala zaradi kakršne koli zdravstvene ali druge oporečnosti Živilskih Produktov, ki je nastala tekom njihove proizvodnje. Prav tako Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi Uporabniku ali Tretjim Osebam nastala zaradi zamude pri prevzemu Živilskih Produktov in puščanja Živilskih Produktov v neustreznih temperaturnih in drugačni pogojih, po tem, ko jih je Prodajalec ustrezno dostavil.


8.2. Omejitev odgovornosti zajema vsakršno škodo, ki bi Uporabniku ali Tretjim Osebam lahko nastala na podlagi zdravstvene ali druge oporečnosti Živilskih Produktov, in sicer tako pogodbeno kot nepogodbeno škodo, povzročeno namenoma ali iz hude ali lahke malomarnosti. Prav tako zajema omejitev odgovornosti kakršno koli direktno, indirektno ali posledično škodo (vključujoč izgubljene dobičke in/ali prihodke, izgubljene prihranke, izgubljen poslovni ugled). Našteti tipi škode so našteti primeroma, ne taksativno, kar pomeni, da omejitev odgovornosti zajema tudi druge oblike nastale škode, ki na tem mestu niso izrecno naštete, a neposredno ali posredno izhajajo iz oporečnosti Živilskih Produktov.


8.3. Uporabnik s sprejemom Splošnih Pogojev potrjuje, da razume, da lahko zaradi dogodkov, ki so opisani v točki 14.1, pride do motenj v delovanju Platforme ali njenega nedelovanja oziroma do časovnih ali drugih zamikov pri Dostavi. V tem primeru je odgovornost Prodajalca za pogodbeno in nepogodbeno, direktno, indirektno ali posledično škodo (vključujoč izgubljene dobičke in/ali prihodke, izgubljene prihranke, izgubljen poslovni ugled) Uporabniku ali Tretjim Osebam izključena.


8.4. V nobenem primeru skupna odgovornost Prodajalca za kakršnokoli nastalo škodo v zvezi z izvedbo storitev Prodajalca (tj. za katerokoli drugo škodo, odgovornost za katero ni izključena že na podlagi predhodnih določil) ne more presegati seštevka plačil Uporabnika Prodajalcu preko Platforme v zadnjem 1 (enem) mesecu pred dogodkom, iz katerega izvira odškodninski zahtevek.


9. Intelektualna Lastnina 


9.1. Vse ideje, umetniške stvaritve, dokumenti, informacije, izumi, modeli, programi, programske kode, koncepti, materiali in odkritja, skupaj z njihovimi spremembami, izboljšanji in dodatki (skupno, »Intelektualna Lastnina«), ki jih kadarkoli oblikuje, odkrije, izumi ali opredmeti Prodajalec, so izključna last Prodajalca. Vsi patenti, znamke, avtorske pravice in druge pravice, ki se nanašajo na Intelektualno Lastnino, proizvedeno s strani Prodajalca, so oblikovani v imenu in za račun Prodajalca.


9.2. Prodajalec ima izključno pravico določiti načine varovanja pravic Intelektualne Lastnine, vključno s pravico varovati Intelektualno Lastnino kot poslovno skrivnost, patentirati jo, zaščititi avtorske pravice in registrirati znamko v svojem imenu ali uporabiti druge metode varstva Intelektualne Lastnine, za katere Prodajalec meni, da so primerne.  


9.3. Brez Prodajalčevega predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano dajanje Intelektualne Lastnine na voljo javnosti, njeno distribuiranje, reproduciranje, predelava, dajanje v najem, javno prikazovanje, shranjevanje oziroma kakršna koli druga uporaba Intelektualne Lastnine, ki s strani Prodajalca ni izrecno pisno dovoljena.


10. Jamstva in zagotovila Uporabnika


10.1. Z uporabo Platforme, prodajo Živilskih Produktov in izvedbo kakršnihkoli ostalih storitev Prodajalca, ki zajemajo oddajo Naročil in Dostavo ter vsakršno morebitno drugo storitev Prodajalca (skupno, »Storitve«), Uporabnik jamči in zagotavlja:

  • da se strinja s Splošnimi Pogoji;
  • da je star vsaj 18 let in da je sposoben veljavno sklepati pogodbe;
  • da bo Storitve uporabljal skladno z njihovim namenom in skladno z zakoni ter drugimi veljavnimi predpisi, vključujoč te Splošne Pogoje;
  • da Platforme ne bo uporabljal z namenom povzročati škodo Prodajalcu, drugim Uporabnikom ali Tretjim Osebam;
  • da z uporabo Platforme ne bo kršil pravic Intelektualne Lastnine Prodajalca;
  • da bo posredoval Prodajalcu točne, resnične in popolne informacije;
  • da ne bo poskušal pridobiti dostopa do kakršnih koli podatkov Prodajalca ali Tretjih Oseb, do katerih ni upravičen.


11. Storitve Tretjih Spletnih Strani


11.1. Zavoljo zagotavljanja svojih storitev na Platformi lahko Prodajalec Uporabnika preusmeri na tretje spletne strani (v nadaljevanju »Tretje Spletne Strani«). Uporabnik se z Uporabo Platforme strinja tudi z uporabo Tretjih Spletnih Strani, pri čemer je razmerje med Uporabnikom in Tretjimi Spletnimi Stranmi urejeno s splošnimi pogoji poslovanja Tretjih Spletnih Strani. Prodajalec ne odgovarja in ne jamči za vsebino splošnih pogojev poslovanja Tretjih Spletnih Strani ali za škodo, ki bi Uporabniku ali tretjim osebam lahko nastala zaradi uporabe Tretjih Spletnih Strani.


12. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov


12.1. Ob registraciji na Platformi je Uporabnik dolžan Prodajalcu posredovati določene osebne podatke (ime in priimek, e-poštni naslov, naslov dostave in telefonska številka), pri čemer se osebni podatki zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu s Prodajalčevo Politiko Zasebnosti, ki je dostopna na www.mlekonadom.com/stran/politika-zasebnosti. Z registracijo na Platformi Uporabnik soglaša z načinom zbiranja, obdelave in hrambe osebnih podatkov, kot jih opredeljuje Politika Zasebnosti.

 

13. Sprememba Splošnih Pogojev


13.1. Prodajalec ima pravico kadarkoli po sprejemu Splošnih Pogojev s strani Uporabnika te tudi spremeniti. Uporabnik je sam odgovoren za poznavanje najnovejše različice Splošnih Pogojev, ki bodo vedno objavljeni na Platformi Prodajalca. Kolikor se Uporabnik ne strinja s spremenjeno različico Splošnih Pogojev, naj preneha z uporabo Platforme.


14. Višja sila


14.1. Prodajalec ima pravico ustaviti, prekiniti ali omejiti delovanje Platforme ali ustaviti, omejiti oziroma zavrniti izvajanje Dostave Živilskih Produktov Uporabnikom v primerih, ki onemogočajo ali bistveno otežujejo delovanje Platforme ali dostavo Živilskih Produktov in so neposredna ali posredna posledica pojava višje sile, kakršen je požar, poplava, potres, druga naravna nesreča, vojna, stavka, teroristični napad, revolucija ali drug podoben pojav, ki je izven razumnega obsega nadzora Prodajalca, kot tudi v primeru zelo slabega vremena, javnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni in izjemnih prometnih razmer, ki onemogočajo ali bistveno otežujejo delovanje Platforme ali dostavo Živilskih Produktov.


15. Končne določbe


15.1. Obvezna mediacija. V primeru nastanka spora med Uporabnikom in Prodajalcem se stranki zavezujeta, da bosta spore reševali sporazumno in jih najprej poskušali rešiti na mediaciji, in sicer pred Društvom mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Kolikor rešitev spora ne bo mogoča s pomočjo mediacije, se spor predloži v reševanje stvarno pristojnemu sodišču v Ljubljani.


15.2. Pravo in jurisdikcija. Za te Splošne Pogoje se uporablja slovensko pravo, vključno za presojo njihove veljavnosti in interpretacijo. Vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz teh Splošnih Pogojih ali je v povezavi z njimi bo dokončno rešen pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.


15.3. Delna ničnost. V primeru, da bi katerakoli določba the Splošnih Pogojev v prihodnosti bila ali postala neveljavna ali neizvršljiva, to ne učinkuje na veljavnost ali izvršljivost drugih določb teh Splošnih Pogojev. Štelo se bo, da je neveljavno ali neizvršljivo določbo nadomestila ustrezna in enakovredna določba, ki se v pravno dovoljenem obsegu najbolj približa namenu neveljavne ali neizvršljive določbe.


15.4. Celoten dogovor. Ti Splošni Pogoji v celoti urejajo razmerje med Prodajalcem in Uporabnikom v zvezi z naročilom, prodajo in dostavo Živilskih Produktov.


15.5. Brez odpovedi pravicam. Nobeno ne-uveljavljanje pravice ali zamuda pri uveljavljanju katerekoli od pravic, urejenih s temi Splošnimi Pogoji, s strani Prodajalca, ne šteje za odpoved takšni pravici.