Politika zasebnosti

Družba Kravca, prodaja domačih pridelkov, d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, m.š. 8746028000. (v nadaljevanju »Prodajalec«) se zavezuje k varovanju zasebnosti in osebnih podatkov uporabnikov (v nadaljevanju »Uporabnik«, »Uporabniki«) v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

 

Ta politika zasebnosti (v nadaljevanju »Politika Zasebnosti«), ki je skupaj s splošnimi pogoji poslovanja objavljena na spletni strani  www.mlekonadom.com, določa način zbiranja osebnih podatkov Uporabnikov, njihove obdelave in hrambe. Politika Zasebnosti se nanaša na uporabo platforme, dostopne na spletni strani www.mlekonadom.com (v nadaljevanju »Platforma«), ter zagotavljanje ostalih Storitev Prodajalca, skladno s splošnimi pogoji poslovanja.

Prosimo vas, da pozorno preberete Politiko Zasebnosti Prodajalca, preden začnete z uporabo Platforme. V primeru, da se s Politiko Zasebnosti ne strinjate, Platforme ne uporabljajte.

Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti Politiko Zasebnosti kadarkoli, brez opozorila Uporabnikom.1. Zbiranje, obdelovanje in hramba osebnih podatkov


1.1. Prodajalec pri opravljanju storitev zagotavljanja Platforme, prodaje in dostave produktov pridobiva osebne podatke Uporabnikov Platforme, ki so navedeni v točki 2. Prodajalec se pri tem zavezuje, da si bo prizadeval skrbno varovati pridobljene osebne podatke in tako zagotavljati zasebnost Uporabnikov. Prodajalec potrjuje, da osebnih podatkov Uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam, kolikor za to ne bo prejel vnaprejšnjega pisnega soglasja Uporabnikov, razen v primeru, ko bi to narekovala dolžnost v skladu z zakonom ali zahtevo uradnega organa.


1.2. Zavoljo zagotavljanja svojih storitev na Platformi lahko Prodajalec Uporabnika preusmeri na tretje spletne strani. Uporabnik se z uporabo Platforme strinja tudi z uporabo tretjih spletnih strani, pri čemer je razmerje med Uporabnikom in tretjimi spletnimi stranmi urejeno s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti. Prodajalec ne odgovarja in ne jamči za vsebino splošnih pogojev poslovanja in politike zasebnosti tretjih spletnih strani ali za škodo, ki bi Uporabniku ali tretjim osebam lahko nastala zaradi uporabe tretjih spletnih strani.


1.3. Z registracijo na Platformi Uporabnik potrjuje, da soglaša z načini zbiranja, obdelovanja in hrambe osebnih podatkov, kot so opisani v Politiki Zasebnosti.


1.4. Z registracijo na Platformi Uporabnik potrjuje, da bo sam poskrbel za varstvo osebnih podatkov, še posebej podatkov, kakršno sta uporabniško ime in geslo na Platformi.


1.5. Prodajalec hrani osebne podatke Uporabnikov tako dolgo, dokler je to potrebno zavoljo zagotavljanja Prodajalčevih storitev, oziroma tako dolgo, kot je to predpisano s kogentnimi predpisi ali potrebno zavoljo razrešitve sporov ali izvršitve Prodajalčevih pravic.


1.6. V primeru, da Uporabnik meni, da so bile Prodajalcu posredovani osebni podatki, za katere želi, da bi bili odstranjeni iz Prodajalčevih zbirk podatkov, lahko to stori s kontaktom na podpora@mlekonadom.com.


2. Podatki, ki jih Prodajalec zbira, obdeluje in hrani

 

2.1. Zavoljo registracije na Platformi mora Uporabnik Prodajalcu posredovati naslednje osebne identifikacijske podatke:

 • ime in priimek;
 • e-poštni naslov;
 • naslov prebivališča;
 • naslov za dostavo;
 • telefonska številka. 


2.2. Zavoljo uporabe Platforme Prodajalec od Uporabnika zbere naslednje podatke o spletnih navadah in uporabniških nastavitvah:

 • podatki, pridobljeni iz piškotkov;
 • podatki o napravi, preko katere Uporabnik dostopa do Platforme;
 • IP naslov naprave, s katero Uporabnik dostopa do Platforme;
 • lokacija Uporabnika v trenutku dostopanja do Platforme;
 • operacijski sistem naprave, s katero Uporabnik dostopa do Platforme;
 • podatki o spletnem brskalniku, preko katerega Uporabnik dostopa do Platforme;
 • jezik spletnega portala;
 • uporabniško ime in geslo na Platformi.


2.3. Prodajalec lahko pridobi osebne podatke Uporabnika iz javno dostopnih virov informacij.


2.4. Prodajalec zaradi sodelovanja s tretjimi osebami, kot so, primeroma, poslovni sodelavci, sopogodbeniki, ponudniki plačilnih storitev, oglaševalci, izvajalci analiz, lahko pridobi osebne podatke Uporabnika tudi od tretjih oseb.


2.5. Ob opravljanju spletnih plačil je za zbiranje, obdelovanje in hrambo podatkov odgovoren specializirani ponudnik plačilnih storitev. V zvezi s pogoji storitev procesiranja spletnih plačil in politiko zasebnosti se uporabljajo splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti izbranega ponudnika. Prodajalec ne odgovarja in ne jamči za vsebino splošnih pogojev poslovanja in politike zasebnosti izbranega ponudnika ali za škodo, ki bi v zvezi s tem lahko nastala Uporabniku ali tretjim osebam.3. Uporaba osebnih podatkov

 

3.1. Prodajalec zbira, obdeluje in hrani osebne podatke z namenom:

 • opravljanja svojih storitev, kar vključuje zagotavljanje Platforme, prodajo produktov in njihovo dostavo;
 • informiranja Uporabnikov o svojih storitvah in obveščanja o spremembah storitev;
 • zagotavljanja Uporabnikom čim boljše in čim bolj optimizirane izkušnje ob uporabi Platforme;
 • preprečevanja goljufij in drugih protizakonitih in prepovedanih dejanj;
 • varstva pravic, varnosti in zasebnosti Uporabnika, tretjih oseb in Prodajalca;
 • preverjanja, ali je uporaba Platforme skladna s splošnimi pogoji poslovanja Prodajalca;
 • zagotavljanja Uporabniku možnosti sodelovanja pri interaktivnih elementih Platforme, kolikor se Uporabnik za to odloči;
 • nadzora Platforme, analize podatkov, izvajanja testov, raziskav, statističnih obdelav podatkov in anket;
 • zagotavljanja varnosti Platforme.


3.2. Prodajalec kot upravljalec zbranih osebnih podatkov Uporabnikov sam določa načine zbiranja, obdelave in hrambe osebnih podatkov.


4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

 

4.1. Prodajalec se zavezuje, da ne bo posredoval, delil ali javno objavljal Uporabnikovih osebnih podatkov, razen na načine in tistim tretjim osebam, ki so navedene v Politiki Zasebnosti, ali v primerih, ko to zahteva zakon ali uradni organ.


4.2. Ne glede na točko 4.1 si Prodajalec pridržuje pravico deliti osebne podatke Uporabnikov s svojimi odjemalci, strankami ali partnerji, zavoljo izboljšanja svojih storitev.


4.3. Prodajalec si pridržuje pravico kontaktirati Uporabnika z namenom posredovanja novic o svojih storitvah ali njihovih spremembah. Uporabnik se lahko kadarkoli odloči, da tovrstnih novic ne želi prejemati, s klikom na povezavo na dnu vsakršne prejete novice Prodajalca ali s kontaktom na odjava@mlekonadom.com.


4.4. Ne glede na točko 4.1 si Prodajalec pridržuje pravico deliti osebne podatke Uporabnikov tudi z naslednjimi osebami, za navedene namene:

 • uradnim organom v primeru prejema uradne zavezujoče zahteve za posredovanje osebnih podatkov;
 • vsakršnim pravnim naslednikom družbe Kravca, prodaja domačih pridelkov,d.o.o. v primeru prenehanja poslovanja, združitve, prevzema ali statusno pravnega preoblikovanja.5. Spremembe, popravki in izbris osebnih podatkov

 

5.1. Na zahtevo Uporabnika se Prodajalec zavezuje posredovati mu informacijo o tem, s katerimi osebnimi podatki Uporabnika razpolaga. Uporabnik lahko svojo zahtevo posreduje Prodajalcu s kontaktom na podpora@mlekonadom.com.


5.2. V primeru spremembe osebnih podatkov Uporabnika ali v primeru, da Uporabnik ne želi več uporabljati storitev Prodajalca, lahko uporabnik sam popravi, spremeni ali izbriše osebne podatke v okviru osebnega profila na Platformi ali s kontaktom na podpora@mlekonadom.com. Prodajalec se zavezuje obdelati Uporabnikovo zahtevo v 30 dneh od njenega prejema.


6. Lokacija hrambe osebnih podatkov

 

6.1. Osebni podatki, ki jih Prodajalec zbere, se hranijo v spletnem oblaku znotraj Evropskega gospodarskega prostora.


6.2. V določenih primerih se osebni podatki Uporabnikov hranijo v državah izven Evropskega gospodarskega prostora, pod pogojem, da se njihovi prejemniki zavežejo upoštevati predpise glede varstva osebnih podatkov, ki veljajo znotraj Evropskega gospodarskega prostora.


7. Pravice Uporabnikov


7.1. Uporabnik ima v povezavi z zbiranjem, obdelavo in hrambo osebnih podatkov pravico do dostopa, pregleda, izbrisa, prenosa, omejitve obdelave podatkov, ugovora zoper ravnanje Prodajalca in pritožbe. Uporabnik lahko svoje pravice uveljavi s kontaktom na podpora@mlekonadom.com.